Faglige områder

Bio/consult

Bio/consult udfører specialistvurderinger af miljøtilstanden i det eksterne miljø. Herunder kortlægninger og vurderinger af biodiversitet.

Erfaringerne omfatter tilrettelæggelse og gennemførelsen af planprocessen for større anlægsarbejder og udarbejdelse af miljøtilstands- og konsekvensrapporter. Herunder gennemførelsen af kortlægningsprogrammer samt kontrol- og overvågningsprogrammer.

Læs mere  

Bio/data

Bio/data udfører sammenstillinger og statistiske behandlinger af miljødata. Gennem egne databaser og udtræk fra eksisterende miljødatabaser udarbejdes oversigter over udviklingen i miljøtilstanden i danske vandløb, søer og marine områder. Data anvendes i tilstandsbeskrivelser eller i forbindelse med specifikke projekter. Specifikt kan nævnes fremskaffelse af historiske data.

Læs mere  

Bio/farming

Bio/farming udfører rådgivning inden for akvakultur både i Danmark og udlandet.

Læs mere  

Historiske Data

Bio/consult råder over et omfattende bibliotek af faglitteratur og rapporter. Biblioteket omfatter mange af de miljørapporter, der blev udgivet af de tidligere amtskommuner. I arkivet har vi rapporter produceret af Bio/consult tilbage fra først i 1980’erne.

Læs mere  

Firmaprofil

Bio/consult har i kraft af sin historie et bredt kendskab til den nationale miljøovervågning, der er foretaget specielt i de danske vandløb, søer og kystnære områder siden 1981.

Bio/consult har også på baggrund af sin historie opbygget en meget bred samarbejdsrelation til mange danske og internationale rådgivningsfirmaer, institutioner og fagpersoner. Bio/consults personale har deltaget i en lang række planlægningsopgaver, kontrol- og overvågningsopgaver, opgaver i tilknytning til VVM-redegørelser og fastsættelse af miljøkriterier i tilknytning til anlægsarbejder samt kortlægninger og luftfotograferinger i forbindelse med miljøkortlægninger og -undersøgelser.

Ydelserne har almindeligvis været relateret til såvel den nationale som den regionale miljøplanlægning og miljøovervågning, men også i relation til miljøovervågning og kontrol af større anlægsarbejder og større offshore -aktiviteter.

Erfaringerne omfatter ligeledes implementeringen af internationale konventioner og direktiver i miljøarbejdet, herunder ESPOO, EU’s vandrammedirektiv og habitatdirektiv. Specielt er der opnået stor erfaring i arbejdet med administration og forvaltning af Natura 2000- områder, specifikt i tilknytning til vurdering af eventuelle effekter som følge af påvirkninger fra planlagte projekter eller aktiviteter.

Vores historie

Personkredsen bag Bio/consult stiftede selskabet tilbage i 1981. Frem til 2006 var Bio/consult A/S et af landets største rådgivende virksomheder inden for ekstern miljøovervågning. I 2006 sælger Bio/Holding ApS nogle af aktiverne til Orbicon A/S, nu wsp Danmark A/S, og Bio/consult ApS skifter navn til Bio.flight A/S, der fortsætter med at udføre bl.a. flybaseret miljøovervågning. Selskabet bliver derefter frasolgt i 2010, og dette selskab driver fortsat aktiviteter med flybaseret miljøkortlægning.

I forbindelse med Bio/consults aktiviteter indenfor akvakultur oprettes firmaet Bio/farming ApS i 2005. Dette selskab driver fra 2017 de nuværende miljørelaterede konsulentaktiviteter under binavnet Bio/data. I 2021 ændres selskabsnavnet tilbage til Bio/consult Aps med binavnene Bio/data og Bio/farming og tilhørende registrerede varemærker.

Praktisk information

Simon Blauenfeldt Leonhard

Stifter og biolog cand. scient.

Jeg har over 40 års erfaring som projektleder for store tværfaglige projekter, såvel VVM- og planopgaver som kontrol- og overvågningsopgaver specielt relateret større anlægsarbejder

Erfaringer omfatter store anlægsarbejder på havterritoriet såvel som på land. Herunder etableringen af Øresundsforbindelsen, Femern Bælt, Holstebro-Silkeborgmotorvejen samt anlæggelsen af nogle af verdens største havvindmølleparker ved Horns Rev og ved Rødby.

Jeg har vidtgående erfaring med hensyn til planlægning og implementeringen af vandkvalitets- og miljøprogrammer. Erfaringerne inkluderer miljøvurderinger af infrastruktur anlæg, som veje, havneanlæg, broer, råstofindvinding og olie- og gasproduktion.

Gå til CV

Bio/consults personale har gennem mange år opbygget et stort netværk og samarbejdsrelationer. Heriblandt de fleste af de store danske miljørådgivningsfirmaer.

Bio/consult har især et netværk til flere mindre miljørådgivere med indgående viden inden for fagspecifikke emner.

Specifikke samarbejdspartnere omfatter:

Opgaver som vi har løst:

Nedenstående et udvalg af de seneste projekter vi har været involveret i:

 • Rebild Kommune 2023 (Igangværende). Ressourceperson sagsbehandling VVM opgaver.
 • By & Havn I/S 2023
  • Assistance i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar – Midlertidig henlæggelse af husbåde i Københavns Havn.
 • Som underleverandør til MOE A/S. By & Havn I/S 2023.
  • Assistance til udarbejdelse af høringssvar i forbindelse med tilladelse til etablering af byggefelter/kajindfatning ved Enghave Brygge i Københavns Havn
 • Som underleverandør til MOE A/S. Rebild Kommune 2022/2023 (Igangværende).
  • Udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport og Natura 2000 væsentlighedsvurdering for ny omfartsvej syd for Støvring.
 • Som underleverandør til wsp Danmark A/S. Mariagerfjord Kommune. 2022.
  • Udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (VVM) for etablering af en ny højvandssluse og pumpe i Onsild Å v/ Hobro. Højvandsslusen er en del af et samlet klimasikringsprojekt. Specifik fokus på oversvømmelsesscenarier, fiskepassage, salinitet, biodiversitet, jord og støj.
 • Som underleverandør til WSP Danmark A/S. DSV Real Estate Horsens A/S. 2022
  • Udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (VVM) for etablering af Nordeuropas største logistikcenter. Herunder udarbejdelse af Natura 2000 væsentlighedsvurdering. Specifik fokus på grundvand, overfladevand, biodiversitet, trafik og klima.
 • wsp Danmark A/S. VandCenter Syd. 2021.
  • Fagkonsulent. Udarbejdelse af Natura 2000 væsentlighedsvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til udledning af processpildevand fra Dalumværket til Odense Å – Odense Fjord.
 • wsp Danmark A/S. Nordfyns Kommune. 2020.
  • Fagkonsulent i forbindelse med vurdering af specifikke faunaforhold i en række vandløb i Nordfyns Kommune, herunder specielt vandløb påvirket af stuvning og indtrængende saltvand.
 • FishLab. Københavns Zoologiske Have. 2019.
  • Fagkonsulent i forbindelse med gennemførelse af projekt for IUCN SSC Conservation Planning Specialist Group Europe vedrørende ”Vurdering af danske beskyttede havområder efter international standard”.
Cookie-Politik

1. Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

Bioconsult.dk
Jernaldervej 152DK-8210 Aarhus V
CVR-nr.: 28985185
Email: info@bioconsult.dk

2. Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 Sådan undgår jeg cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere og deres færden på Bioconsult.dk – desuden anvendes cookies ift. bogmærker og kodeordsbeskyttede sider.

Praktisk information

Simon Blauenfeldt Leonhard

Stifter og Biolog Cand. Sciend.

Jeg har over 40 års erfaring som projektleder for store tværfaglige projekter, såvel VVM- og planopgaver som kontrol- og overvågningsopgaver specielt relateret større anlægsarbejder

Erfaringer omfatter store anlægsarbejder på havterritoriet såvel som på land. Herunder etableringen af Øresundsforbindelsen, Femern Bælt, Holstebro-Silkeborgmotorvejen samt anlæggelsen af nogle af verdens største havvindmølleparker ved Horns Rev og ved Rødby.

Jeg har vidtgående erfaring med hensyn til planlægning og implementeringen af vandkvalitets- og miljøprogrammer. Erfaringerne inkluderer miljøvurderinger af infrastruktur anlæg, som veje, havneanlæg, broer, råstofindvinding og olie- og gasproduktion.

Gå til CV

Cookie-Politik

1. Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

Bioconsult.dk
Jernaldervej 152DK-8210 Aarhus V
CVR-nr.: 28985185
Email: info@bioconsult.dk

2. Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 Sådan undgår jeg cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere og deres færden på Bioconsult.dk – desuden anvendes cookies ift. bogmærker og kodeordsbeskyttede sider.

smartphone
email
Jernaldervej 152
DK-8210 Aarhus V
home