Planlægning og miljørapporter

Bio/consults spidskompetence er planlægningsopgaver, projektledelse og gennemførelse af miljøredegørelser og miljøprogrammer for større anlægsarbejder.

Bio/consult råder således over medarbejdere, der har mangeårig erfaring som projektledere for miljøprogrammer i tilknytning til nogle af de største anlægsprojekter i Danmark.

Dette gælder bl.a. anlæggelsen af Øresundsforbindelsen og anlæggelsen af Femern Bælt-forbindelsen.

Erfaringerne omfatter også planlægningen og VVM-processerne for nogle af verdens største havvindmølleprojekter ved Horns Rev og Rødby samt gennemførelsen af overvågningsprogrammer for dele af offshore industrien.

I tilknytning til byggeprojekter og etableringen af infrastrukturprojekter på land er der opnået erfaringer med miljøvurderinger af strækningsanlæg, udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg.

Bio/consults medarbejdere har udarbejdet VVM redegørelser for udvidelse af renseanlæg og etablering af biogasanlæg og har derigennem erfaring med anmeldelse og udarbejdelse af ansøgninger til bl.a. miljøgodkendelse.

Vandløb, søer, fjord- og havområder

Bio/consult er specialist i vurderingen af miljøkvaliteten i vandløb, søer, fjord- og havområder.

Bio/consults personale har mangeårig erfaring i vurderingen af eksterne påvirkninger af miljøtilstanden i vandløb, søer, fjord- og havområder. Herunder brakvandssøer og vandløb påvirket af indtrængende saltvand.

Bio/consults personale har udarbejdet tilstandsrapporter for en lang række af de danske kystnære havområder, vandløb og søer.

Erfaringerne omfatter bl.a. også specialistvurderinger på grundlag af faunaforhold.

Internationalt og – nationalt beskyttet natur

I tilknytning til planlægningen af forskellige projekter, anlægsarbejder og aktiviteter har Bio/consults personale opnået stor erfaring i forhold til vurderingen af mulige påvirkninger af internationalt og nationalt beskyttede områder og særligt beskyttelseskrævende arter.

Erfaringerne omfatter kortlægning af habitatnaturtyper og -arter, udarbejdelse af Natura 2000-screenings guidelines, Natura 2000-væsentlighedsvurderinger og egentlige Natura 2000 konsekvensvurderinger.